0

ලොව අති දුර්ලභ වූ පටිභාන කවීත්වය තුළින් මතු වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් බිඳක්

01.

පූර්විකාව

පූර්විකාව

02.

දම් සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව

දම් සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව

03.

අනතව එන සසර ගමන/ සීල විසුද්ධිය ආවර්ජනය

සාසන ආශිර්වාදය/ පාපයේ විපාක/ අපා දුක/ අනිච්චතාවය/ අනතව එන සසර ගමන/ සීල විසුද්ධිය ආවර්ජනය

04.

පසිඳුරන්ගේ අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත බව හා අසාර බව

පූර්වාංගම විදර්ශනාව/ පසිඳුරන්ගේ අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත බව හා අසාර බව/ රාග, ද්වේශ, මෝහ ගිනි/ තුන් ලොව අසාරත්වය/ අපා ගිනි/ නිදහස් සුවය

05.

දස අකුසල් අත්හැරීම/ කැමති සේ නොපවතින ලෝකයේ නිසරුව

පූර්වාංගම විදර්ශනාව/ කර්ම බලයෙන් කය පහළ වීම/ කයෙහි අනිච්චතාවය/ අපා ගිනි/ අනාථ වූ භව ගමන/ දහම් සුවය/ දස අකුසල් අත්හැරීම/ කැමති සේ නොපවතින ලෝකයේ නිසරුව/ දැහැන් සුවය

06.

සත රවටන මර උගුල්/ අනාථ වූ භව ගමන

බුද්ධත්වය/ සත රවටන මර උගුල්/ පසිඳුරන්ගේ අසාරත්වය/ සසර බැමි/ අනාථ වූ භව ගමන/ දැහැන් සුවය

07.

තෙරුවන් සරණ/ පාපයන්ට වන්දි ගෙවීම

තෙරුවන් සරණ/ පාපයන්ට වන්දි ගෙවීම/ අපට නොපෙනෙන අපා දුක/ පංචස්කන්ධ දුක/ සමවත් සුවය

08.

බුද්ධානුස්සතිය/ සමවත් සුවය

බුද්ධානුස්සතිය/ සමවත් සුවය/ දැහැන් සුවය

09.

රෝගයක් බඳු කයෙහි අනිච්චතාවය, අසාරත්වය, ආදීනවය හා නිස්සරණය

රෝගයක් බඳු කයෙහි අනිච්චතාවය, අසාරත්වය, ආදීනවය හා නිස්සරණය/ මරු වසඟයට ගෙන යන ඡන්ද රාගය/ සැමට එක සේ පොදු ලෝක ධර්මතාවය

10.

විවිධාකර ස්පර්ශයන්ගෙන් මායාවක් වූ ආස්වාදය ගොඩනැගෙන අයුරු

විවිධාකර ස්පර්ශයන්ගෙන් මායාවක් වූ ආස්වාදය ගොඩනැගෙන අයුරු/ ගිනි ගෙන දැවෙන අපාය/ මායාවෙන් වට වූ භව ගමන/ සසරෙහි ගොඩනැගූ මහා පව් කඳ/ සත රවටන මර උගුල්/ දහමට අනුව දිවි ගෙවීම/ දැහැන් සුවය

11.

ලෝ දුකින් මිදීම/ අත්හැර මිදීමේ නිදහස් සුවය

සාසන ආශිර්වාදය/ සත රවටන මාර මුලාව/ කයෙහි අනිච්චතාවය හා නිස්සරණය/ අපා දුක/ ලෝ දුකින් මිදීම/ සීල විසුද්ධිය ආවර්ජනය/ අත්හැර මිදීමේ නිදහස් සුවය

12.

භවයෙන් භවය ගොඩනගන මමත්වය

ඌනතාවය, ආස්වාදය, ආදීනවය හා නිස්සරණය/ භවයෙන් භවය ගොඩනගන මමත්වය/ සුගතියෙන් දුගතියට/ තුන් ලෝකයටම පොදු තිලකුණු/ අවිදු බිඳුම/ දැහැන් හා මගඵල සුවය

13.

පූර්වාංගම විදර්ශනාව/ දැහැන් සුවය/ මහා සැනසීම

පූර්වාංගම විදර්ශනාව/ ගිනි ගත් සසර ගමන/ කයෙහි විපරිණාමය/ සසර දුක් කඳ/ දැහැන් සුවය/ මහා සැනසීම

14.

සුව සේ පෙනෙන මායාව/ සිහිනයක් වූ සසර සැප

සාසන ආශිර්වාදය/ අනිච්ච වූ ලෝකය/ සුව සේ පෙනෙන මායාව/ සිවු මහ අපා විග්‍රහය/ සිහිනයක් වූ සසර සැප/ සදහම් සුවය/ දැහැන් සුවය

15.

ලෝකය හැදීමට පෙර තමන් හැදීම/ ලෝ සත ජය නොගත් ලෝකය/ නිවන් සුවය

. පූර්වාංගම විදර්ශනාව/ ලෝකය හැදීමට පෙර තමන් හැදීම/ ලෝ සත ජය නොගත් ලෝකය/ අතෘප්තිකර වූ පහස හා මහා දුක් කඳ/ අනිච්ච වූ පංච කාම සැප/ පරාදය සහ අපරාධය/ මිනිසත් බවින් ඵල නොගැනීමේ විපාක/ ලොව රවටන මායාව/ තුන් ලෝකයේම අනිච්චතාවය/ දැහැන් සුවය/ නිවන් සුවය

16.

සිල් ගුණ සිහි කිරීමෙන් සාසන ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම

සිල් ගුණ සිහි කිරීමෙන් සාසන ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම/ මායාවක් වූ ලෝ සැප/ පාපයේ විපාක කඳ/ නිරයේ තතු

17.

රවටමින් දුක් දෙන ඉඳුරන් හයදෙනා/ දහම් දැක අත්හැර සැනසීම/ අකම්ප්‍ය ගුණය

අසුභ භාවනා/ කායානු පස්සනා/ අනිච්චතාවය හා අසාරත්වය/ මමත්වයෙන් ගත් මුලා දෘෂ්ටිය/ රවටමින් දුක් දෙන ඉඳුරන් හයදෙනා/ දහම් දැක අත්හැර සැනසීම/ අකම්ප්‍ය ගුණය/ අනාථ වූ භව ගමනේ නිමාව

18.

අනතව එන භව ගමනේ කැමති සේ නැති හිමිකාරත්වය

අනතව එන භව ගමනේ කැමති සේ නැති හිමිකාරත්වය/ අපා ගිනි/ හිමිකාරයෙක් නැති ලෝකය/ මැරෙන බහුතරය සතර අපායට…/ සැනසීමක් නැති ලෝකය/ දහම් දැක ගිනි නිවීම/ දැහැන් සුවය

19.

මළකුණු ගොඩ ගසමින් අනතව ආ සසර ගමනේ දුක් කඳ/ සිව් දැහැන් සුවය

පූර්වාංගම විදර්ශනාව/ මළකුණු ගොඩ ගසමින් අනතව ආ සසර ගමනේ දුක් කඳ/ සිව් දැහැන් සුවය/ අසාර වූ ලොව අතහැරුමෙන් ලබන සුවය/ සැබෑ බොදුනුවන්ගේ ගමන් මග

20.

කාටත් උරුම ජරා මරණ කඳ/ නිසරු ලොව දැක අතහැරීමෙන් ලබන සුවය

ගිනි ගෙන දැවෙන සසර ගමන/ කැමති සේ නැති රෝගයක් බඳු කයෙහි සොබා/ මාර මුලාව/ කාටත් උරුම ජරා මරණ කඳ/ නිසරු ලොව දැක අතහැරීමෙන් ලබන සුවය/ දැහැන් සුවය

21.

අනත භව ගමනේ කැමති සේ නොපවතින ලෝකය

අනත භව ගමනේ කැමති සේ නොපවතින ලෝකය/ දැහැන් සුවය

22.

අනත භවයේ සිට මිතුරු වෙසින් එන සතුරන් හයදෙනා

අනත භවයේ සිට මිතුරු වෙසින් එන සතුරන් හයදෙනා/ එකොළොස් ගින්නකින් ඇවිලගත් භව ගමන/ සියලු ලෝකවල අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත සිහි කරමින් කමටහන් වැඩීම

23.

නිවන් අවබෝධය ලැබ දෙන අරි මෙත් භාවනාව/ මහා සෙත දෙන පුණ්‍යානුමෝදනාව

නිවන් අවබෝධය ලැබ දෙන අරි මෙත් භාවනාව/ මහා සෙත දෙන පුණ්‍යානුමෝදනාව

Share on

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp