0
Location

Waharaka T V (Pvt) Ltd.

Waharaka Ariya Chinthashrama Buddhist Temple,
90B, Gonagaldeniya,
Waharaka, Sri Lanka.

CONTACT US

Tel: +94 36 226 5077

Chief of the Temple : +94 77 168 7888

E-mail: waharaka.temple@gmail.com

Waharaka Mobile App​